Rekrutacja KM

News Projekt  Rekrutacja  Wsparcie  Kontakt

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie powinny zapoznać się z Regulaminem Projektu oraz dostarczyć do Biura Projektu, osobiście lub przesyłką pocztową/kurierską, uzupełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową.

Rekrutacja będzie miała charakter ciągły i prowadzona będzie na terenie województwa wielkopolskiego od 01.01.2017 r. do 28.02.2018 r. Potrwa do czasu zakwalifikowania do projektu 100 osób spełniających warunki uczestnictwa. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia procesu rekrutacji w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających taką konieczność.

Dopuszcza się możliwość składania dokumentów zgłoszeniowych w formie elektronicznej – wówczas wymagane jest złożenie na nich podpisu przed rozpoczęciem pierwszej formy wsparcia.

Zasady uczestnictwa w Projekcie:

 1. Kryteria formalne rekrutacji:
 • Zamieszkiwanie na terenie województwa wielkopolskiego zgodnie z KC
 • Status na rynku pracy (osoba bezrobotna lub bierna zawodowo)
 • Wiek 15-29 lat
 • Nie uczestniczenie w kształceniu i szkoleniu
 • Złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych
 • W przypadku osób niepełnoletnich uzyskanie zgody opiekuna prawnego
 1. Odbycie wywiadu z psychologiem na etapie rekrutacji – ocena w skali 0-6 pkt. (maksymalnie po 2 pkt. za każdy z następujących obszarów: 1. Motywacja 2. Możliwość zaangażowania 3. Szanse powodzenia)
 2. Kryteria premiujące podczas rekrutacji, ocena w skali 0-11 pkt. (możliwość uzyskania punktów za spełnienie następujących kryteriów):
 • Kobieta /+2 pkt.
 • Osoba niepełnosprawna /+2 pkt.
 • Osoba w wieku 15-24 lata /+2 pkt.
 • Osoba długotrwale bezrobotna /+2 pkt.
 • Osoba o niskich kwalifikacjach /+2pkt.
 • Zamieszkiwanie na wsi /+1 pkt.

Wsparcie w ramach Projektu otrzyma 100 osób młodych do 29 r.ż., w tym minimum: 60 kobiet, 30 osób o niskich kwalifikacjach, 10 osób niepełnosprawnych, 80 biernych zawodowo, 20 bezrobotnych, w tym 8 długotrwale bezrobotnych.


Dokumenty do pobrania:

Karta zgłoszeniowa (.pdf)
REGULAMIN PROJEKTU_Kreatywna Młodzież
Zgoda rodzica