Rekrutacja WCA

News Projekt  Rekrutacja  Wsparcie  Kontakt

Rekrutacja

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie powinny zapoznać się z Regulaminem Projektu oraz dostarczyć do Biura Projektu, osobiście lub przesyłką pocztową/kurierską, uzupełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową.

Rekrutacja będzie miała charakter ciągły i prowadzona będzie na terenie województwa wielkopolskiego od 01.01.2017 r. do 30.04.2018 r. Potrwa do czasu zakwalifikowania do projektu 118 osób spełniających warunki uczestnictwa. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia procesu rekrutacji w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających taką konieczność.

Dopuszcza się możliwość składania dokumentów zgłoszeniowych w formie elektronicznej – wówczas wymagane jest złożenie na nich podpisu przed rozpoczęciem pierwszej formy wsparcia.

Zasady uczestnictwa w Projekcie:

 1. Kryteria formalne rekrutacji:
 • Zamieszkiwanie na terenie województwa wielkopolskiego zgodnie z KC
 • Płeć (Projekt skierowany wyłącznie do kobiet)
 • Wiek (powyżej 29 roku życia)
 • Status na rynku pracy (osoba bezrobotna lub bierna zawodowo)
 1. Odbycie wywiadu z psychologiem na etapie rekrutacji – ocena w skali 0-6 pkt. (maksymalnie po 2 pkt. za każdy z następujących obszarów: 1. Motywacja 2. Możliwość zaangażowania 3. Szanse powodzenia
 2. Kryteria premiujące podczas rekrutacji, ocena w skali 0-8 pkt. (maksymalnie po 2 pkt. za spełnienie każdego kryterium):
 • Osoba niepełnosprawna
 • Osoba długotrwale bezrobotna
 • Osoba o niskich kwalifikacjach
 • Osoba powyżej 50 roku życia

Wsparcie w ramach Projektu otrzyma 118 kobiet pozostających bez zatrudnienia (94 bezrobotnych, 24 biernych zawodowo), w tym minimum 40 osoby długotrwale bezrobotne, 48 osób o niskich kwalifikacjach, 24 osób powyżej 50 roku życia, 6 osób niepełnosprawnych.