Świętokrzyskie Forum Aktywizacji

Projekt „Świętokrzyskie Forum Aktywizacji” realizowany był przez firmę Euro – Forum Marek Gudków w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach.

Celem projektu był wzrost szans na zatrudnienie 90 młodych osób w wieku 15-29 lat poprzez program indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej zamieszkałych na obszarze województwa świętokrzyskiego.

Wsparciem w ramach projektu objęto łącznie 102 osoby w wieku 15-29 lat należące do kategorii NEET i spełniające łącznie następujące kryteria:

  • były osobami niepracującymi (bezrobotnymi lub biernymi zawodowo)
  • nie uczestniczyły w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym
  • nie szkoliły się (w okresie ostatnich 4 tygodni nie brały udziału w finansowanych ze środków publicznych zajęciach pozaszkolnych)
  • są mieszkańcami województwa świętokrzyskiego (wg przepisów Kodeksu cywilnego)

Zrealizowane działania:

  • Indywidualny Plan Działania – opracowanie i aktualizacja na każdym etapie udziału w projekcie
  • Grupowe poradnictwo zawodowe
  • Szkolenia zawodowe
  • Staże zawodowe
  • Pośrednictwo pracy

Projekt realizowany był w okresie: 01.06.2016 r. – 31.07.2017 r.

Wartość projektu: 1 336 198,80 zł, w tym wysokość dofinansowania: 1 269 388,86 zł