Szansa na konkurencyjność

Projekt „Szansa na konkurencyjność” realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – projekty konkursowe.

Celem projektu był wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw województwa lubelskiego, przez podniesienie kwalifikacji ich pracowników i kadry zarządzającej.

Grupę docelową stanowiło 5 wskazanych z nazwy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i ich pracownicy, właściciele, wspólnicy, partnerzy.

Program projektu obejmował szkolenia z zakresu języka angielskiego, umiejętności menedżerskich, finansowych arkuszy kalkulacyjnych, technologii komunikacyjno-informacyjnych oraz odnawialnych źródeł energii. 125 uczestników uzyskało certyfikaty.

Projekt został zrealizowany w okresie od 01.04.2014 r. do 30.06.2015 r. na terenie całego województwa lubelskiego.