Szkoła dla każdego!

Projekt „Szkoła dla każdego!” realizowany był w partnerstwie ze Szkołą Podstawową nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych, świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Celem projektu było zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 51 w Lublinie, co zapewniło wyrównanie szans edukacyjnych.

Grupę docelową stanowiło 1000 uczniów z klas 1-6 ze Szkoły Podstawowej nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie.

Program projektu obejmował zajęcia pozalekcyjne z takich przedmiotów jak: język angielski, język polski, matematyka, przyroda, Lego-robotyka, rozwój zainteresowań, zajęcia psychologiczno-pedagogiczne. W zajęciach pozalekcyjnych udział brali także uczniowie niepełnosprawni, którzy zostali objęci wsparciem dopasowanym do ich potrzeb. Projekt wychodził naprzeciw potrzebom również uczniów zdolnych, zapewniając im udział w zajęciach z języka angielskiego zakończonych uzyskaniem certyfikatu PTE Young Learners.

Projekt został zrealizowany w okresie od 01.02.2013 r. do 31.12.2013 r. w Szkole Podstawowej nr 51, im. Jana Pawła II w Lublinie.