Turystyka twoją szansą

Projekt „TURYSTYKA TWOJĄ SZANSĄ” realizowany był w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Celem projektu było dostosowanie umiejętności i kwalifikacji osób pracujących do wymagań pracodawców w branży turystycznej.

Grupę docelową stanowiło  60 osób zamieszkujących lub pracujących na terenie województwa lubelskiego.

W ramach projektu realizowany był kurs „Język angielski w turystyce” na poziomach A1, A2, B1, w wymiarze 120 godzin na grupę, ze szczególnym naciskiem na słownictwo branżowe. Udział w kursie był zakończony egzaminem TELC dla każdego uczestnika na odpowiednim poziomie.

Ponadto 30 uczestników uczestniczyło w kursie „Pilot wycieczek”, przygotowującym do egzaminu, po zdaniu którego uczestnik uzyskiwał uprawnienia do pracy w tym zawodzie.

Pozostałych 30 uczestników wzięło udział w kursie „Psychologia sprzedaży w turystyce”, obejmującym psychologiczne przygotowanie pracownika branży turystycznej oraz pracę z grupami turystycznymi i turystami indywidualnymi.

Projekt realizowano w Lublinie okresie 01.08.2009-31.10.2010.