Wielkopolskie Centrum Aktywizacji

PROJEKT ZAKOŃCZONY

News Projekt  Rekrutacja  Wsparcie  Kontakt

wielkopolskie-centrum-aktywizacji

Logo projektu Wielkopolskie Centrum AktywizacjiProjekt „Wielkopolskie Centrum Aktywizacji” realizowany jest przez firmę Euro-Forum Marek Gudków w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie 6.2: Aktywizacja zawodowa.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa na podstawie umowy z Zarządem Województwa Wielkopolskiego. Wartość projektu wynosi  1 533 737,09 PLN w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 1 303 676,53 PLN

Okres realizacji  01.11.2016 –  31.08.2018  

Celem Projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 118 kobiet powyżej 29 roku życia zamieszkujących na terenie województwa wielkopolskiego, bezrobotnych i biernych zawodowo, w tym min. 40 długotrwale bezrobotnych, 48 o niskich kwalifikacjach, 24 w wieku 50 lat i więcej oraz 6 niepełnosprawnych poprzez kompleksowy program aktywizacji zawodowej zwiększający ich szanse na rynku pracy.


Dokumenty do pobrania:

Karta zgłoszeniowa WCA
Regulamin projektu WCA
Logo projektu