Wielkopolskie kompetencje językowe

Projekt „Wielkopolskie kompetencje językowe” realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6. Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych – projekty konkursowe.

Celem projektu było zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń z języka angielskiego i niemieckiego, co miało zapewnić wszystkim uczestnikom wzrost umiejętności posługiwania się językiem angielskim i niemieckim i potwierdzenie tych umiejętności certyfikatem.

Grupę docelową stanowiło 240 dorosłych osób z wykształceniem co najwyżej średnim, w tym 120osób powyżej 50 roku życia.

Program projektu obejmował ćwiczenia z zakresu wszystkich sprawności językowych: mówienie, czytanie, słuchanie i pisanie, w zakresie zgodnym z umiejętnościami na poziomie A i B według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, z naciskiem na praktyczny aspekt użycia języka. Certyfikat TELC z języka angielskiego otrzymało 144 osób, certyfikat TELC z języka niemieckiego 96 osób.

Projekt został zrealizowany w okresie od 01.09.2013 r. do 30.04.2015 r. na terenie całego województwa wielkopolskiego