Wsparcie w ramach projektu DFA

logotypy-ue-dolny-slask-2

News
Projekt
 Rekrutacja  Wsparcie Kontakt

Wsparcie w ramach projektu

W ramach projektu przewidziano do realizacji następujące zadania niwelujące niekorzystną sytuację uczestników/czek:

  1. Objęcie uczestników/czek projektu Indywidualnymi Planami Działania oraz wsparcie ich realizacji w ramach indywidualnej opieki doradców zawodowych/psychologów.
  2. Przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń zawodowych sektora zielonej gospodarki potwierdzających kwalifikacje i kompetencje, dobranych zgodnie z zapotrzebowaniem dolnośląskiego rynku pracy oraz dopasowanych do indywidualnych potrzeb uczestników/czek projektu. Zostaną przeprowadzone następujące szkolenia:

Monter dociepleń budynków (120 godz. / 15 spotkań x 8 godz.) – dla 10 osób (1 grupa)

Specjalista ds. ekomarketingu (120 godz. / 15 spotkań x 8 godz.) – dla 20 osób (2 grupy)

Monter instalacji fotowoltaicznych (80 godz. / 10 spotkań x 8 godz.) – dla 10 osób (1 grupa)

Konserwator terenów zielonych – ogrodnik (120 godz. / 15 spotkań x 8 godz.) – dla 20 osób (2 grupy)

Operator odpadami i recyklingu (210 godz. / 24 spotkania x 8 godz. + 3 spotkania x 6 godz.) – dla 20 osób (2 grupy)

Pracownik administracyjny i gospodarowania odpadami (120 godz. / 15 spotkań x 8 godz.) – dla 20 osób (2 grupy)

  1. Organizacja staży zawodowych zgodnych z profilem zawodowym uczestniczek i uczestników projektu.
  2. Realizacja grupowego poradnictwa zawodowego (16godzin/osoba) – 10 grup x 4 x 4 godz.
  3. Realizacja usługi pośrednictwa pracy wspomagającej uczestniczki i uczestników projektu w zdobyciu wiedzy o regionalnym rynku pracy oraz wspierającej w zdobyciu zatrudnienia zgodnego z potrzebami, predyspozycjami i zainteresowaniami uczestników/czek projektu (2 x 1 godz./osoba).
  4. Wsparcie mobilności zawodowej poprzez wypłatę dodatku relokacyjnego dla 20% najbardziej zmotywowanych uczestniczek i uczestników projektu*.

*Wypłata dodatku relokacyjnego na pokrycie kosztów zagospodarowania przewidziana jest dla uczestników (maksymalnie 20 osób), u których zostanie zidentyfikowany problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania wynikający z zamieszkiwania na terenach wiejskich lub w innych  mniejszych miejscowościach, gdzie szanse na znalezienie zatrudnienia są ograniczone. Dodatek ten zostanie przyznany i rozliczony po spełnieniu następujących warunków:

  1. odległość od miejsca stałego zamieszkania do miejsca zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej wynosi min. 50 km lub czas dojazdu do tego miejsca i powrotu do miejsca stałego zamieszkania środkiem transportu zbiorowego przekracza łącznie min. 3 godz. dziennie;
  2. osoba będzie pozostawała w zatrudnieniu lub wykonywała inną pracę zarobkową przez okres co najmniej 6 miesięcy od dnia powstania stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego lub będzie prowadziła działalność gospodarczą przez okres co najmniej 12 m-y od dnia uzyskania wpisu do CEIDG.

Weryfikacja spełnienia ww. warunków dokonywana będzie na podstawie oświadczeń i dokumentów przedkładanych przez Uczestników projektu. Dodatek  przeznaczony na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia w minimum połowie wymiaru czasu pracy, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem stałego zamieszkania. Maksymalna wysokość dodatku  wyniesie nie więcej niż 200% przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej (ok. 4000 zł). Dodatek wypłacany będzie po ukończeniu ścieżki wsparcia przez UP.

Wsparcie oferowane w ramach Projektu jest bezpłatne.

Wszystkie zajęcia prowadzone w miejscach łatwo dostępnych dla wszystkich uczestników, językiem wrażliwym na płeć. Minimum 30% zajęć praktycznych. Zajęcia odbywają się w dni robocze.

Istnieje możliwość uzyskania zwrotu kosztów dojazdu uczestnika na zajęcia. Każdy uczestnik otrzymuje stypendium szkoleniowe w wysokości 5,90 zł godzinę uczestnictwa w zajęciach w ramach szkoleń (tj.47,20 zł za dzień) oraz stypendium stażowe w wysokości 1278,00 zł  / m-c (+ zwrot kosztów badań lekarskich niezbędnych do przystąpienia do pracy).