Dolnośląska Akademia ICT

PROJEKT ZAKOŃCZONYlogotypy-ue-dolny-slask-2

  News
Projekt Rekrutacja Wsparcie Kontakt

dolnoslaska-akademia-ict

logo_dolnoslaska_akademia_ict_monoProjekt „Dolnośląska Akademia ICT” realizowany jest przez partnerstwo firm: EGZAM S.C. Hubert Cytawa, Anna Kotłowska i Euro-Forum Marek Gudków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie się uczenia przez całe życie, na podstawie umowy nr RPDS.10.03.00-02-0007/16-00 z Województwem Dolnośląskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej.

Wartość projektu wynosi 463 050,00 PLN, dofinansowanie 416 745,00 PLN (w tym z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 393 592,50PLN).

TERMIN REALIZACJI:

Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji osób dorosłych w szczególności osób pozostających w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy w zakresie ICT i języków obcych poprzez wzmocnienie i dostosowanie do potrzeb dolnośląskiego rynku pracy kompetencji w zakresie ICT 216 uczestników i uczestniczek projektu zamieszkałych/ pracujących/uczących się na terenie powiatów: kłodzkiego, ząbkowickiego, dzierżoniowskiego, wałbrzyskiego – z wyłączeniem miasta Wałbrzych, jeleniogórskiego – z wyłączeniem miasta Jelenia Góra, jaworskiego, legnickiego – z wyłączeniem miasta Legnica, lubańskiego, lwóweckiego, złotoryjskiego, wołowskiego, górowskiego w wieku 18 lat i więcej, w tym osób o niskich kwalifikacjach, osób powyżej 50 roku życia (50+) oraz zamieszkujących tereny wiejskie, poprzez szkolenia oparte o indywidualną diagnozę i potwierdzone egzaminem zewnętrznym kwalifikacje.

Projekt realizowany jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.


Dokumenty do pobrania:

Regulamin projektu
Formularz zgłoszeniowy
Załącznik nr 2 do regulaminu Umowa Szkoleniowa