Dolnośląskie Forum Aktywizacji

PROJEKT ZAKOŃCZONY

logotypy-ue-dolny-slask-2

News
Projekt
 Rekrutacja  Wsparcie Kontakt

dolnoslaskie-forum-aktywizacji

Projekt Dolnośląskie Forum Aktywizacji realizowany jest przez firmę Euro-Forum Marek Gudków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Rynek pracy, Działanie 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy, na podstawie umowy nr RPDS.08.02.00-02-0137/16-00 z Województwem Dolnośląskim – Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy, pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej.
Wartość projektu wynosi 1 604 119,20 PLN, dofinansowanie 1 523 913,24 PLN (w tym z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 1 363 501,32 PLN).

TERMIN REALIZACJI:

Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2017 r. do 31.03.2018 r.

CEL PROJEKTU:

Założeniem projektu Dolnośląskie Forum Aktywizacji jest wsparcie pozostających bez zatrudnienia mieszkańców województwa dolnośląskiego. Pomoc w uzyskaniu kompetencji, umiejętności i doświadczenia zwiększające szanse wejścia lub powrotu na rynek pracy.
Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 100 osób bezrobotnych w wieku 30+ z woj. dolnośląskiego. Interwencja na rzecz uczestników i uczestniczek ma na celu ich skuteczną aktywizację zawodową, w szczególności poprzez zwiększenie/nabycie kwalifikacji zawodowych oraz zdobycie doświadczenia zawodowego, czyli podstawowych czynników ułatwiających sukces na rynku pracy. Założone wsparcie będzie również ukierunkowane na zwiększenie mobilności zawodowej i geograficznej uczestników. Skorzystanie z kompleksowej oferty aktywizacji zawodowej zwiększy szanse wszystkich uczestniczek i uczestników na aktywne wejście lub powrót na rynek pracy.
Zaplanowane w ramach projektu działania przyczynią się do zrealizowania 1 celu szczegółowego priorytetu inwestycyjnego 8i tj. „Zwiększenie dostępu do zatrudnienia osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych”. Zgodnie z założeniami celu szczegółowego 1. przedsięwzięcie koncentruje się na wsparciu na rzecz grup, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Osób starszych po 50 roku życia, kobiet, osób niepełnosprawnych, osób długotrwale bezrobotnych oraz nisko-wykwalifikowanych.

GRUPA DOCELOWA

W ramach projektu wsparcie zostanie skierowane do 100 osób w wieku 30 + z obszaru woj. dolnośląskiego, bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym:
– 30 długotrwale bezrobotnych,
– 30 o niskich kwalifikacjach,
– 25 powyżej 50 roku życia
– 10 niepełnosprawnych
– 40 osób zamieszkujących tereny wiejskie

UWAGA!
Ze wsparcia w ramach EFS w projekcie Dolnośląskie Forum Aktywizacji nie mogą skorzystać rolnicy posiadający gospodarstwa powyżej 2 ha przeliczeniowych. W przypadku członków rodziny rolnika wsparcie może otrzymać jedynie osoba pozostająca faktycznie bez zatrudnienia pod warunkiem, że efektem realizowanych działań będzie przejście osoby otrzymującej wsparcie z systemu ubezpieczeń społecznych rolników (KRUS) do ogólnego systemu ubezpieczeń (ZUS).

REZULTATY projektu dotyczą wzrostu wiedzy i świadomości z zakresu funkcjonowania na współczesnym rynku pracy, potwierdzenia kwalifikacji poprzez certyfikowane szkolenia, zdobycia doświadczenia zawodowego w trakcie staży u pracodawców z Dolnego Śląska, oraz w efekcie zdobycia zatrudnienia przez uczestniczki/ów projektu.

Projekt realizowany jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.


Dokumenty do pobrania

Formularz zgłoszeniowy DFA

Regulamin projektu


dolnoslaskie_forum_aktywizacji