Rekrutacja

Projekt Rekrutacja Wsparcie szkoleniowe Do pobrania Harmonogramy Kontakt

REKRUTACJA

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Projektu oraz dostarczyć do Biura Projektu, osobiście lub przesyłką pocztową/kurierską, uzupełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy.

 

Informacja dla osób z niepełnosprawnościami

Osoby z niepełnosprawnościami mają pierwszeństwo w dostępie do projektu. Zapewniamy możliwość dojazdu do potencjalnego uczestnika szkoleń, w celu odebrania dokumentów rekrutacyjnych bądź pomocy przy ich wypełnianiu prosimy w tym celu o kontakt z Biurem Projektu.

 

Rekrutacja prowadzona jest w okresie od października 2019 r. do listopada 2020 r.

Kryteria formalne rekrutacji:

  • Wiek 25 lat i więcej
  • Zamieszkanie, nauka lub praca w miejscowościach do 25 tys. mieszkańców na obszarze województwa podkarpackiego
  • Chęć nabycia kwalifikacji językowych z własnej inicjatywy

Status na rynku pracy nie stanowi kryterium uczestnictwa. Do projektu zapraszamy zarówno osoby bezrobotne, jak i osoby pracujące.

Kryteria premiujące (pierwszeństwo podczas rekrutacji):

  • wiek – priorytetowo traktowane będą osoby w wieku 50 lat i więcej – min. 48 osób;
  • wyksztalcenie maksymalnie średnie – min. 135 osób;
  • niepełnosprawność – min. 39 os.;
  • rodzice samotnie wychowujący dzieci lub posiadający Kartę Dużej Rodziny;
  • wynik diagnozy potrzeb szkoleniowych kandydatów;

 

Zgodnie z założeniami Projektu wsparcie szkoleniowe otrzymają 264 kobiety i 216 mężczyzn, minimum 48 osób w wieku 50 lat i więcej, min. 135 osób z maksymalnie średnim wykształceniem oraz minimum 39 osób z niepełnosprawnościami.

Informacje o zakwalifikowaniu do Projektu przekazywane będą indywidualnie drogą telefoniczną, mailową lub osobiście w Biurze Projektu.