Rekrutacja DICT

logotypy-ue-dolny-slask-2

  News
Projekt Rekrutacja Wsparcie Kontakt

Rekrutacja

Uczestnikami projektu mogą być osoby WYŁĄCZNIE zamieszkujące lub pracujące na terenie powiatów:

kłodzkiego, ząbkowickiego, dzierżoniowskiego, wałbrzyskiego – z wyłączeniem miasta Wałbrzych, jeleniogórskiego – z wyłączeniem miasta Jelenia Góra, jaworskiego, legnickiego – z wyłączeniem miasta Legnica, lubańskiego, lwóweckiego, złotoryjskiego, wołowskiego, górowskiego  

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie powinny zapoznać się z Regulaminem Projektu (regulamin) oraz dostarczyć do Biura Projektu, osobiście lub przesyłką pocztową/kurierską, uzupełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową (kliknij tutaj) wraz z testem kwalifikacyjnym. Dokumenty dostępne na stronie internetowej lub w Biurze Projektu: Mieroszowskie Centrum Kultury ul. Sportowa 4 58-350 Mieroszów

Biuro projektu czynne w godzinach:

Poniedziałek, środa, piątek: 8.00-16.00

Wtorek, czwartek: 10-18

Rekrutacja prowadzona będzie w okresie od stycznia do października 2017 r. w trybie ciągłym

 • Kryteria formalne rekrutacji:

– Osoby w wieku powyżej 18 lat

– Osoby z wykształceniem co najwyżej ponadgimnazjalnym (ISCED 3 włącznie) – nie dotyczy osób powyżej 50 roku życia

– Osoby zamieszkujące na obszarze województwa dolnośląskiego, na terenie powiatów: kłodzkiego, ząbkowickiego, dzierżoniowskiego, jaworskiego, lubańskiego, lwóweckiego, złotoryjskiego, wołowskiego, górowskiego,  wałbrzyskiego – z wyłączeniem miasta Wałbrzych, jeleniogórskiego – z wyłączeniem miasta Jelenia Góra, legnickiego – z wyłączeniem miasta Legnica.

PIERWSZEŃSTWO W REKRUTACJI MAJĄ KOBIETY I OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

 • Chęć podnoszenia i potwierdzenia umiejętności z zakresu ICT z własnej inicjatywy
 • Złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych zgodnie z wymaganiami Regulaminu
Kryteria premiujące podczas rekrutacji:
 • Płeć: kobieta (+1 pkt)
 • Wiek: powyżej 50 roku życia (+1 pkt)
 • Osoba o niskich kwalifikacjach -max. wykształcenie ponadgimnazlajne (+ 1 pkt)
 • Osoba bezrobotna nieaktywna zawodowo (+ 1 pkt)
 • Miejsce zamieszkania: obszar wiejski (+ 1 pkt)
 • Dochód max. 800 zł / osoba (+ 1 pkt)
 • Status osoby niepełnosprawnej (+ 1 pkt)*
 • Poziom motywacji oceniany na podstawie opisu w Karcie Zgłoszenia (max. + 3 pkt)
images

 Formularz rejestracyjny

 

 

Pierwszeństwo mają osoby do osiągnięcia zakładanego % uczestników: kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby bezrobotne, powyżej 50 roku życia.

Spełnienie kryteriów weryfikowane będzie na podstawie oświadczeń w Karcie Zgłoszenia oraz dodatkowych dokumentów załączonych do Karty Zgłoszenia [orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie o statusie na rynku pracy (osoba bezrobotna/długotrwale bezrobotna), zaświadczenie o dochodzie].

Na podstawie analizy kryteriów przez Komisję Rekrutacyjną powstanie lista rankingowa wg ilości uzyskanych punktów oraz lista rezerwowa (uruchamiana w przypadku rezygnacji, wypadków losowych uczestników przed skorzystaniem z  max 20% wsparcia).

* Za osoby niepełnosprawne uznaje się osoby niepełnosprawne w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.).

Projekt realizowany jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. W przypadku osób z niepełnosprawnościami dopuszcza się możliwość składania dokumentów zgłoszeniowych w formie elektronicznej oraz złożenie na nich podpisu w momencie rozpoczęcia pierwszej formy wsparcia. Organizator projektu dopuszcza możliwość organizacji spotkania  z przedstawicielem Organizatora Projektu w dogodnej dla Kandydata lokalizacji lub też w lokalizacji zaproponowanej przez Organizatora w obiekcie dostosowanym architektonicznie dla osób z niepełnosprawnościami.

ETAPY NABORU:

 1. Wypełnienie Karty Zgłoszenia z opisem motywacji do udziału i testu kwalifikacyjnego, określającego kwalifikację do grupy zaawansowania na szkolenie (poziom podstawowy lub średniozaawansowany) – dokumenty do pobrania z zakładki „do pobrania”
 2. Weryfikacja formalna i merytoryczna dokumentów zgłoszeniowych
 3. Określenie listy rankingowej i skierowanie uczestników na szkolenia do grup zgodnie z posiadanym poziomem wiedzy i umiejętności w zakresie ICT.

Informacje o zakwalifikowaniu do Projektu przekazywane będą indywidualnie drogą telefoniczną, mailową lub osobiście w Biurze Projektu.