RODZAJE DZIAŁALNOŚCI WYŁĄCZONE Z UBIEGANIA SIĘ O DOTACJĘ

Poniżej prezentujemy listę działalności gospodarczych wyłączonych z ubiegania się o pomoc de minimis, a tym samym ze środków udzielanych w ramach projektu „Mój biznes!”

WYKLUCZONE SĄ:

  • podmioty w trudnej sytuacji ekonomicznej,
  • podmioty działające w sektorze rybołówstwa i akwakultury
  • podmiot działające w sektorach produkcji podstawowych produktów rolnych
  • podmioty działające w sektorach przetwarzania i wprowadzenia do obrotu produktów rolnych, w przypadku, gdy:
    • wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich zakupionych produktów od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą,
    • jeśli przyznanie pomocy zależy od faktu jej przyznania w części lub całości producentom surowców.
  • podmioty prowadzące działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy związanej bezpośrednio z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z taką działalnością,
  • podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie drogowego transportu towarów na nabycie pojazdów przeznaczonych do takiego transportu.

Pomoc de minimis nie może być udzielona podmiotowi, który w ostatnich 3 latach otrzymał pomoc de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 Euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego – równowartość w złotych kwoty 100 000,00 Euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy.

Możesz również polubić…